การต่อสู้ที่ดินคนจนชุมชนบ้านทับยาง จังหวัดพังงา

date_video: 
20140530