น้ำตาคนไทยพลัดถิ่น - คนไทยที่ถูกลืม (7 นาที)

date_video: 
20140529