น้ำตาคนไทยพลัดถิ่น - คนไทยที่ถูกลืม (14 นาที)

date_video: 
20141129