คณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหา
การดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ 3/2561

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561
แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - คณะอนุกรรมการติดตามการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม