หนังสือการจัดการภัยพิบัติ

พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้

 

พังงาแห่งความสุข สุขที่คุณสัมผัสได้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นจากการถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนร่วมกันของผู้นำชุมชนและประชาสังคมของจังหวัดพังงา ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฏาคม 2561

Link : Open book

คู่มือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน

หนังสือ คู่มือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน ที่เกิดจากประสบการของผู้ประสบภัยที่ผ่านมา การสรุปบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนอ่านเข้าใจง่าย ๆ และเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้จริง

จัดพิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2560
Link : Open book

พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

หนังสือพลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ

หนังสือพลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมใจสู้ภัยพิบัติ จัดทำโดย มูลนิธิชุมชนไท : Chumchonthai Foundation สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Thai Health Promotion Foundation ความจริงภัยพิบัติในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นถี่และมากขึ้น รุนแรงขึ้น ทั้งโลก ทั้งแผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าธรรมชาติกำลังสั่งสอนเรา มนุษย์ได้ทำกรรมกับธรรมชาติเป็นอย่างมากมนุษย์ขูดรีดธรรมชาติได้ทุกอย่าง การเกิดพิบัติภัยที่จริงแล้วเกิดจากมนุษย์ได้ทำขึ้น 

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2558
Link : Open book

สึนามิ คลื่นแห่งการปฏิรูป

Tsunami : Waves of reform : หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยผู้ที่ประสบการณ์ตรงได้คลี่ให้เห็นความดีงามของสังคมไทย สังคมโลก ความสำเร็จ ความบกพร่อง ความผิดพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้เผยให้เห็นธาตุแท้ของสังคมไทย  

จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2558
Link : Open book

เล่าประสบการณ์เครือข่ายปทุมธานี

หนังสือเล่าประสบการณ์เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี โดยเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นการรวมกลุ่มของชุมชนที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์และการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พื้นที่ปทุมธานี ชุมชนบางปรอกเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่รวมตัวกันเป็นในรูปแบบเครือข่ายชุมชน

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2556
Link : Open book

สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน "คูสว่างโมเดล"

หนังสือ "สู้ภัย ด้วยใจ ชุมชน" คูสว่างโมเดล เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ ชุมชนเป็นด่านแรกของการปะทะกับเหตุการณ์ และการเข้าช่วยเหลือขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่อมมีข้อจำกัด ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของชุมชนให้สามารถรู้เท่าทันและรับมือกับภัยพิบัติได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2555
Link : Open book

เตรียมชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ

“ชุมชนบานนํ้าเค็ม” อดีตของความทรงจํา เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 บานกวา 1,000 หลังที่ถูกคลื่นยักษสึนามิ พัดถลมเสียหายไมมีแมซากปรักหักพัง กวา 1,400 คนที่เสียชีวิต เลือดเนื้อ คงเหลือเพียงคราบนํ้าตาของญาติมิตร มหันตภัยรายซัดถลมชายฝงอันดามัน 6 จังหวัดอันดามัน แลวหายไปความชวยเหลือผูประสบภัยถาโถมกระหนํ่าลงมาในพื้นที่ดั่งหาฝน เปนเหตุกอเกิดใหชุมชนบานนํ้าเค็มตั้งรับฟนฟูโดยชุมชนเปนแกน หลังแตบัดนั้น 

จัดพิมพ์เมื่อ ตุลาคม 2555
Link : Open book

เสียงจากชุมชนชาวบางขุนเทียน

ทุกวันนี้ชาวบ้านชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกำลังเผชิญกับปัญหาแผ่นดินชายฝั่งถูกกัดเซาะ ชายฝั่งบางขุนเทียนถือว่าเป็นพื้นที่วิกฤติ 1 ใน 4 แห่งของอ่าวไทยตอนบนที่มีการกัดเซาะรุนแรง และอีกปัญหาที่สำคัญคือน้ำเสีย ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อสัตว์น้ำที่อยู่ในคลองและในบ่อเลี้ยง

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2553
Link : Open book

ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

สึนามิเมื่อปีที่แล้ว พ.ศ.2547 เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์ถล่มพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้ประชุาชนในพื้นที่ดังกล่าวประสบความสูญเสียชีวิตในครอบครัว ทรัพย์สิน เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ กลุ่มคนที่ประสบปัญหามากที่สุดคือคนจนที่อยู่ในชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะหมู่บ้านหรือชุมชนประมงที่อยู่บริเวณเกาะและชายฝั่งทะเลอันดามัน

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2549
Link : Open book