หนังสือการแก้ปัญหาที่ดินคนจน

คนชายขอบจัดการตนเอง

 

คนชายขอบจัดการตนเอง
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ 

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2562

Link : Open book


 

คลายปม คดีที่ดินคนจน

โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีคดีความเรื่องที่ดิน    มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาความเข้าใจกับสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมและข้อกฎหมายเพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายร่วมกัน โดยได้ศึกษาคดีที่ดิน ๕ กรณี ได้แก่ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ชุมชนหนองกินเพล    จังหวัดอุบลราชธานี    ชุมชนทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2557

Link : Open book


พรานบ้านพรานเมือง

พรานบ้านพรานเมืองการพัฒนาภาคประชาชน เป็นการพูดถึงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยองค์กรชุมชนในที่ต่าง ๆ ทั่้วประเทศ เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิธีการจัดการของชาวชุมชนในการแ้ก้ปัญหาของพวกเขาเองให้เป็นรูปธรรม เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านกาพูดคุยปรึกษาหารือก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจทำและรับผิดชอบร่วมกัน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2554

Link : Open book


ลีลาปาเต๊ะ

หนังสือลีลาปาเต๊ะ "พลังผู้หญิง พลังชุมชน" ซึ่งเป็นตำราจากโรงเรียนชาวบ้านนั้น สร้างขึ้นจากการยอมรับศักยภาพของสตรีไทยและมุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2553

Link : Open book

 

 


ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

หนังสือชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา ทางรอดของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ การนำเอาหลักศาสนาที่ถูกต้องและวัฒนธรรมเป็นหลักในการพัฒนาแทนเงินตราและอำนาจ การที่นำเอาคุณธรรมนำเศรษฐกิจจะทำให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงยั่งยืนขึ้นได้

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2552

Link : Open book

 


พลังร่วมสร้าง

หนังสือพลังร่วมสร้าง การจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเอง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และการจัดสวัสดิการ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชน(ESCAP) , สถาบันเอซียศึกษา ฯลฯ

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2545

Link : Open book

 


อิตติฮาด ชุมชนศรัทธา "กัมปงตักวา"

หนังสืออิตติฮาด ชุมชนศรัทธา เกือบ 15 ปีแล้วที่สังคมสามจังหวัดชายแดนใต้มีวิกฤตการณ์ไม่สงบสุข บนท้องถนนเต็มไปด้วยด่านตรวจ การลาดตระเวนของทหาร มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแทบทุกวันและนั่นเราจึงไม่เห็นแสงสว่างหรือความหวังว่าวิกฤตสังคมชายแดนใต้จะจบลงอย่างไร? แต่เมื่อเข้าไปในชุมชนในถิ่นที่อยู่อาศัยหลับนอนทำกิน กลับพบว่าพี่น้องเหล่านั้นกลับยังมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบปกติ แน่นอนว่าวิถีชีวิตของพวกเขามิใช่อยู่แต่ในชุมชนเท่านั้น มีสังคมภายนอกที่เขาต้องเกี่ยวข้องต้องเดินทางมากมาย แต่ทุกคนตั้งหลักชีวิตมีความมั่นใจมีความปลอดภัยมีพัฒนาการต่าง ๆ ...

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2558

Link : Open book