การก้าวสู่เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่

ก้าวสู่ "เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่" ใน 12 เมือง : ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและงานบริการให้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทำให้เมืองกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ... ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดมิติใหม่แห่งการพัฒนา เมื่อคนจนในเมืองได้หันมาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาให้กับตนเองและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2554

Link : Open book