01 - เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา

เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เป็นเกาะที่อยู่ร่วมกันหลายกลุ่มชาติพันธุ์อย่างสงบสุขมายาวนาน  เหตุการณ์สึนามิ เมื่อปี 2547 ระยะแรกได้ช่วยเหลือกันเอง จากนั้น ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ระยะแรกมีชุมชนเข้าร่วมจำนวน 24  ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก UNDP เพื่อการพลิกฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์  สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดสืบต่อไปถึงลูกหลาน   มีกระบวนการพัฒนาชุมชน รวมกลุ่มอาชีพ  ได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทั้งป่าไม้ ป่าชายเลน ท้องทะเลให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ เพื่อเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีไว้ให้คนท้องถิ่นและคนทั่วโลกที่แวะเวียนมาเกาะลันตาได้ชื่นชม

รูปประกอบเนื้อหาเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสำรวจข้อมูลร่วมกันพบว่าปัญหาที่สำคัญของเกาะลันตา คือ  ปัญหาที่อยู่อาศัยที่พยายามย้ายชาวบ้านออกจากชายฝั่ง    ปัญหาที่ดินที่ทำกินทับซ้อนกับเขตอุทยาน   ปัญหาที่เกิดจากโครงการวางผังและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เกาะลันตาใหญ่  เช่น รถรางรอบเกาะ   รวมทั้งปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่ไร้สิทธิที่ดิน แม้อาศัยมายาวนาน   

รูปประกอบเนื้อหาเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา

เครือข่าย ฯจึงรวมกลุ่มกัน มีการจัดเวทีและผลักดันให้รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยมีตัวแทนจากรัฐบาลส่วนกลางเป็นประธาน ฯ และมีคณะกรรมการที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ฯ   รวมทั้ง เสนอให้ประกาศพื้นที่พิธีกรรมขอวชาวเลอุรักลาโว้ยเป็น “เขตวัฒนธรรมพิเศษ” ได้แก่ บ้านหัวแหลม (สุด)หมู่1, บ้านสังกาอู้ หมู่7 ต.เกาะลันตาใหญ่ และบ้านในไร่, พื้นที่พิธีกรรมโต๊ะบาหลิว หมู่1,     บ้านคลองดาว หมู่ 3    ต.ศาลาด่าน   แต่คณะกรรมการ ฯ ดังกล่าวได้ดำเนินงานระยะหนึ่งและยุติบทบาทลง โดยมีมติให้ชุมชนดั้งเดิมอาศัยสร้างบ้านในที่ดินเดิมได้     และให้ยุติโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบกับชุมชน จนกว่าจะมีการหารือกับชุมชนแล้วเสร็จ   ซึ่งกรณีการแก้ปัญหาที่ดินของเครือข่าย ฯ มีการเสนอทั้งโฉนดชุมชน  และการพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินที่ซ้อนทับเขตอุทยาน และการทำแนวเขตระหว่างชุมชนกับเขตป่า ก็ยังไม่มีความคืบหน้า  ในขณะที่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมจากคนภายนอกที่ลงทุนเพื่อการท่องเที่ยว และชาวบ้านถูกจับ ตัดฟันต้นไม้เป็นระยะ 


Subscribe to RSS - 01 - เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา