05 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา

ชุมชนในจังหวัดพังงา  เดิมยังไม่มีการรวมตัวกัน  แต่หลังภัยพิบัติสึนามิ ปี 2547 ชุมชนที่อาศัยในที่พักพิงชั่วคราว  เช่น ชุมชนบ้านน้ำเค็ม  ชุมชนบ้านทับตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งหว้า   ฯลฯ    มีกิจกรรมร่วมกัน ตั้งแต่การร่วมสร้างที่พักชั่วคราว  การบริหารจัดการที่พักชั่วคราว   การนำเงินบริจาคเข้ากองกลาง  ตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียน     ฯลฯ  กิจกรรมเหล่านี้ทำให้   เกิดการมีส่วนร่วมและพัฒนาไปสู่เรื่อง อื่นๆ  เช่นการออมทรัพย์  การจัดตั้งธนาคารชุมชนบ้านน้ำเค็ม   การจัดสวัสดิการโดยชุมชน  การพัฒนากลุ่มอาชีพ   การสร้างบ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  การจัดทำศูนย์วัฒนธรรมชาวเล   และการพัฒนานำไปสู่การเชื่อมโยงกันเป็น เครือข่ายผู้ประสบภัยสึนามิ 6 จังหวัด  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลักดันการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย 

รูปความเสียหายจากสึนามิ ชุมชนบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา

ชุมชนผู้ประสบภัยในจังหวัดพังงา   มีการประสานและร่วมมือ กับชุมชนที่ไม่ประสบภัย  แต่ประสบปัญหาเดียวกัน เช่น เครือข่ายที่ดินอำเภอคุระบุรี  , กลุ่มปัญหาที่ดินตำบลบางนายสี ,  กลุ่มปัญหาที่ดินตำบลบางเหรียง  ,  กลุ่มปัญหาที่ดินตำบลคลองเคียน  , เครือข่ายสวัสดิการจังหวัดพังงา , ชุมชนบ้านทับยาง  ฯลฯ  กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  จนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  มีการจัดทำแผนในการฟื้นฟูชุมชน  การจัดสวัสดิการ  ส่งเสริมการออมทรัพย์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การสำรวจข้อมูลปัญหาที่ดิน  การฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม     ตลอดจนการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่  เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลักต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินลงพื้นที่

มีพื้นที่ประสบปัญหาที่ดิน จำนวน 32 ชุมชน  และมีความพยายามในการผลักดันการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ 10 ปี มีทั้งพื้นที่ที่เสนอโฉนดชุมชน และพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตทับซ้อนกับหน่วยงานรัฐ


Subscribe to RSS - 05 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา