04 - เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นคนไทยที่ไร้สัญชาติ  ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คนกลุ่มนี้สัญชาติไทยพร่ามัว เนื่องจากบรรพบุรุษ ตกอยู่ในเขต มะริด  ทะวาย ฯลฯ  ของประเทศพม่าในปัจจุบัน  ซึ่งเดิมเคยเป็นดินแดนของประเทศไทย    คนเหล่านี้ย้ายเข้ามาอาศัยในประเทศไทย นานกว่า 20 - 40 ปี  แต่รัฐไทยไม่ได้ให้บัตรประชาชน  ทั้งนับถือศาสนาพุทธ  และศาสนาอิสลาม   อาศัยสร้างบ้านในที่ดินว่างอยู่ตามชุมชนต่างๆ  สภาพความเป็นอยู่ลำบาก ไม่มีสิทธิขั้นพื้นฐานใดๆ เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล  ไม่มีสิทธิเดินทางออกนอกพื้นที่  คนกลุ่มนี้มักถูกเอาเปรียบ ถูกโกงค่าแรงหรือโกงทรัพย์สินอื่นๆเพราะไม่สามารถซื้อในนามตนเองได้  ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนสถานะเป็นไปด้วยความล่าช้าและมีการทุจริตคอรัปชั่น

รูปคนไทยพลัดถิ่น

กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นได้เข้าร่วมกับเครือข่ายไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง  มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  เช่น  การออมทรัพย์  การสำรวจข้อมูล   การเผยแพร่ปัญหาสู่สาธารณะ 

 รูปสื่อคนไทยพลัดถิ่น

การแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดประจวบฯ ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยของพื้นที่ชุมชนเพื่อเสนอเป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีพื้นที่ คือ ชุมชนหินเทิน คลองลอย ทุ่งพุฒิ ไร่เครา โป่งแดง และ ไร่เก่า ซึ่งพบว่าอยู่ในที่ดินของรัฐ เช่นที่ดิน สปก.

ปัจจุบัน พื้นที่นำร่องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการทำผังชุมชน และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำเสนอการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่นำร่องในการเสนอตามนโยบายโฉนดชุมชน

คนไทยพลัดถิ่นปลูกป่าชายเลน 500 ต้น


Subscribe to RSS - 04 - เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์