เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับนายก อบจ.ภูเก็ต

5 มี.ค.2564 เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ประชุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้าร่วมนำเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ด้านสาธารณูปโภคที่ศูนย์เครือข่าย (ศูนย์มิตรไมตรี) ที่ยังติดปัญหาเรื่องหนังสืออนุญาตให้ขอไฟฟ้าจาก อบจ. จึงไม่สามารถดำเนินการได้ 
พื้นที่ศูนย์เครือข่ายฯ เป็นพื้นที่ที่ทำความร่วมมือกับ อบจ.ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยกันพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 9 ไร่ และเป็นพื้นที่เครือข่าย สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน 5 ไร่ 2 งาน แล้วนั้น จึงขอให้ทาง อบจ. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อช่วยให้สมาชิกเครือข่ายฯ สามารถใช้พื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการรวมกลุ่มอาชีพ และช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่ถูกไล่รื้อมา ที่อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาของรัฐบาล และเป็นการบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์โควิด
ในประเด็นนี้ นายก อบจ.แนะนำให้หนังสือขออนุญาตมาให้ด้วยเพื่อที่จะเซ็นให้ แล้วเครือข่ายฯจะได้ดำเนินการต่อไป

2. ปัญหาขยายเขตไฟฟ้าชุมชนปูดำ เนื่องจากชุมชนต้องการขยายเขตไฟฟ้า อีก 80 เมตร แต่ต้องผ่านที่ดินเอกชน โดยเอกชนได้อนุญาตให้ลากสายไฟฟ้าผ่านได้ แต่ยังติดขัดเรื่องไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จึงให้ อบจ. หาแนวทางการแก้ให้ค่าใช้จ่ายให้กับชุมชน 
ในประเด็นนี้ นายก อบจ. แจ้งว่าจะสั่งการให้สมาชิก อบจ.ลงพื้นที่ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้ทัน

3. ชุมชนต้นโด (สมาชิกใหม่ของเครือข่าย) มีปัญหาที่ดินไม่มั่นคง อยู่อาศัยติดกับป่าชายเลนและเจ้าท่า จึงขอให้หน่วยงานลงวัดพื้นที่กันแนวเขตให้ชันเจน เพื่อจะเสนองานพัฒนาได้ของชุมชนได้ต่อไป 
ในประเด็นนี้ นายก อบจ. แจ้งว่าจะสั่งการให้ สมาชิก อบจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล หาแนวทางออกในการแก้ไขปัญหา

4. พื้นที่บ้านมั่นคงในเครือข่าย เนื่องจากปัจจุบันมีชุมชนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และมีชุมชนที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว จึงขอให้ อบจ. สนับสนุนงานพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนที่เข้าร่วม
ในประเด็นนี้ นายก อบจ. เสนอว่า การดำเนินงานใด ๆ ที่ไม่ติดขัดข้อกฎหมายแล้วจะสนุบสนุนให้อย่างเต็มที่

5. ชุมชนท่าเรือใหม่ ปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย โดยชาวบ้านมีข้อเสนอ โดยขอให้ อบจ. ส่งมอบพื้นที่ชุมชนให้กับจังหวัด  เพื่อที่จะได้นำพื้นที่ชุมชนเข้าสู่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดภูเก็ต (คทช.ภูเก็ต) และเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอพื้นที่ตามแนวทางกรรมสิทธิ์ร่วม หรือพื้นที่โฉนดชุมชน ต่อไปได้
ในประเด็นนี้ นายก อบจ. แนะนำให้เครือข่ายฯและชุมชน ทำหนังสือขึ้นมาให้ พร้อมรายละเอียดการดำเนินงานโฉนดชุมชน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218272538476101&id=1570002541