อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดตรัง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน ในการพัฒนาศักยภาพอาสาฯ

12 มี.ค.64 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดตรัง ในเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาภัยพิบัติชุมชนและการบัญชาการเหตุการณ์ในภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ห้องธนารม ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิชุมชนไท สสส. 

ในการอบรมครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้รับเกียรติ์จากนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน และนายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติทั่วโลก 

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อม สามารถช่วยเหลือเยียวยาชุมชน ลดการเสี่ยงภัย สู่ชุมชนปลอดภัย เตรียมพร้อมป้องกัน เฝ้าระวังในการใช้ชีวิต ป้องกันโรคระบาดต่อชุมชน สามารถประสานงานกับภาคราชการและท้องถิ่นได้

โดยเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดตรัง ได้มีการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายขายความร่วมมือทางนโยบายเพื่อการจัดการภัยพิบัติอย่างบูรณาการ" เพื่อให้เกิดพื้นที่ปฏิบัติการและส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชน โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่ความปลอดภัยของชุมชน 

หลังจากการอบรม นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยในการอบรมครั้งนี้ได้มีอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 คน มาจาก 5 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ตำบลนาตาล่วง , อำเภอรัษฎา ตำบลควนเมา , อำเภอวังวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ , อำเภอห้วยยอด ตำบลตำบลทุ่งต่อกับตำบลวังคีรี