พีมูฟประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยภายใต้ความรับผิดชอบ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยภายใต้ความรับผิดชอบ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ในท้องถิ่นภากไต้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดพังงา

30 มี.ค.64 ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (Pmove) ภาคใต้ (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต) ร่วมกับ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ,ป่าไม้,กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนกระทรวงทรัพย์ จากทุกกรม มีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยภานใต้ความรับผิดชอบ ของ ทช.เพื่อรับฟังและรับข้อเสนอของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในด้านที่ดินที่อยู่อาศัย รวมถึงการแก้ปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เข้าไม่ถึง เพื่อหาข้อตกลงและทางออกร่วมกัน

โดยการประชุมครั้งนี้มีชุมชนที่มีปัญหาทับซ้อนมาเข้าร่วมด้วยโดยมาจากจังหวัด กระบี่  ภูเก็ต  พังงา  ระนอง เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

หลังจากนั้นได้มีพิธีบันทึกความร่วมมือ (MOU) 30 มี.ค.2564 เพื่อแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (PMove) ในพื้นที่ถาคใต้ (ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต) ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา