DSI ลงพื้นที่ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล จัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของชาวบ้าน และตรวจสอบแนวเขต

20 เม.ย.2564 DSI ลงชุมชนหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อจัดทำข้อมูลแก้ปัญหาที่ดิน โดยนัดชาวบ้านชี้แผนที่ว่าที่ดินของใครอยู่ตรงไหนเพื่อดูภาพรวมของกรณีพิพาทในที่ดินทุกแปลง และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ DSI ได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินชาวบ้านชื่อสวัสดี โดย DSI ถ่ายภาพจากโดรน ในที่ดินพิพาท และทำผังเครือญาติ 

หลังจากนั้นมูลนิธิชุมชนไท ได้ลงพื้นที่และได้ประสานไปยังทนายความของชาวบ้าน โดยได้รับคำตอบว่าขณะนี้ทนายกำลังเขียนฎีกาเพื่อยื่นต่อศาล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยจะใช้ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลของ DSI ในวันนี้ใช้ในการยื่นฏีกาด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น พิกัดพื้นที่ของชาวบ้านชื่อสวัสดี , พื้นที่อยู่ในเอกสารการครอบครอง ส.ค.เลขที่เท่าไหร่ , อยู่ในแนวเขตพื้นที่ของอุทยานหรือไม่อย่างไร เป็นต้น