30 years old Chumchonthai Foundation

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปลูกป่าเกาะกุย (เกาะผี) สร้างพื้นที่สีเขียว ให้จังหวัดภูเก็ต

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ปลูกป่าเกาะกุย (เกาะผี) สร้างพื้นที่สีเขียว ให้จังหวัดภูเก็ต 

6 ก.ค. 2564 เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ที่มีชุมชนสมาชิกกว่า 22 ชุมชน ได้มาร่วมร่วมกันปลูกป่าชายเลนบริเวณป่าเกาะกุย หรือ เกาะผี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดภูเก็ต 

โดยที่ผ่านมา สมาชิกชุมชนในเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ได้ร่วมกันปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปลูกไปแล้วกว่า 2,000 ไร่ มากกว่า 1 ล้านต้น และสมาชิกชุมชนในเครือข่ายฯ ก็ยังมีกิจกรรมปลูกป่านี้มาทุก ๆ ปี ปีละหลาย ๆ ครั้ง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

กิจกรรมนี้ ได้รับการหนุนเสริมกระบวนการโดยมูลนิธิชุมชนไทและสนับสนุนการดำเนินการจากสหภาพยุโรป หรือ EU ในการให้ชุมชนร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น 

องค์กรสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม #เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต #มูลนิธิชุมชนไท #EUCOVID19 #สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน