30 years old Chumchonthai Foundation

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชน

12 ก.ค.2564 คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงกลุ่มราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้สนับสนุนโครงการผ่านมายังมูลนิธิชุมชนไท เป็นผู้หนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยในการลงพื้นที่ของผู้แทน UNDP ได้พูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มทำปลาดอง ปลาแห้ง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับส่วนราชการ โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการพูดคุยในครั้งนี้

หลังจากนั้น ทุกคนได้ลงเยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์  โดยมีกลุ่มเยาวชนชาวเล อาสาเป็นไกด์ (guide) ในการพาลงเยี่ยมชุมชน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทำให้ผู้แทน UNDP มีความชื่นชม โดยได้บอกว่า โครงการนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้น ๆ แต่ชุมชนสามารถทำได้มาก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และหากมีโอกาส จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อีกต่อไป