30 years old Chumchonthai Foundation

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดอุบลฯ สรุปข้อมูลชุมชน พัฒนาการทำแผนการจัดการภัยพิบัติในชุมชนและเครือข่ายฯ

อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนจังหวัดอุบลฯ สรุปข้อมูลชุมชน พัฒนาการทำแผนการจัดการภัยพิบัติในชุมชนและเครือข่ายฯ

3 ส.ค.2564 อาสาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชน ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่ชุมชนลับแล ร่วมสรุปประมวลผลข้อมูล หลังจากที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลชุมชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติของแต่ละชุมชน และเครือข่ายฯต่อไป โดยการดำเนินงาน มีทีมวิทยากรกระบวนการจากอาศรทมสร่างโศก มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วย เพื่อทำให้เกิดการยกระดับสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

#มูลนิธิชุมชนไท  #บ้านไร้เสียง  #สสส. #เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ #การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน