30 years old Chumchonthai Foundation

ชุมชนโหนทรายทอง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนต้นแบบการบริการจัดการด้านการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน

ชุมชนโหนทรายทอง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนต้นแบบการบริการจัดการด้านการอยู่ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน

27 ส.ค.2564 ได้เผยแพร่ชุมชนต้นแบบในการนำไปสู่การเข้าถึงสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยชุมชนโหนทรายทอง จังหวัดภูเก็ต เป็นชุมชนหนึ่งที่เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งในพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรม มีเนื้อที่รวมกว่า 200 ไร่ เมื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัย ได้ช่วยกันปลูกป่า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด จนกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ชลธี ช่างเรือนกุล นักสื่อสารชุมชน จังหวัดภูเก็ต ได้รายงานว่า ชุมชนโหนทรายทอง มีประชากร 250 คน 168 ครัวเรือน ตั้งอยู่ใจกลางความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่ชาวบ้านได้ช่วยกันฟื้นฟูจากเดิมที่เป็นป่าเสื่อมโทรม โดยคนในชุมชนจะอยู่รวมกันทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และมีศาลเจ้าของคนเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ค้าขาย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เป็นต้น

การบริหารจัดการในชุมชน มีกระบวนการกลุ่มออมทรัพย์ การดำเนินโครงการบ้านมั่นคง การนำเสนอที่ดินที่อยู่อาศัยของชุมชนเข้าสู่โครงการโฉนดชุมชน การจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น การปลูกป่าชุมชน การวางทุ่นดักขยะและเก็บขยะ  โดยมีพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน 200 ไร่ เป็นพื้นที่ของชุมชน 101 ไร่เศษ  

โดยในวันนี้ ชุมชนกาดยังไม่ตก ยังได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดอาชีพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนอีกครั้ง หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เบาบางลง

#ที่ดินคือชีวิต #อนุรักษ์ทรัพยากร #บ้านมั่้นคง #โฉนดชุมชน #มูลนิธิชุมชนไท #EULandright