30 years old Chumchonthai Foundation

อีก 5 ปีข้างหน้า ทุกคนต้องมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง คนจนร่วมแรงกัน รวมกลุ่มกันเพื่อหนึ่งเป้าหมายของพังงาแห่งความสุข "ที่ดินคือชีวิต"

อีก 5 ปีข้างหน้า ทุกคนต้องมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง คนจนร่วมแรงกัน รวมกลุ่มกันเพื่อหนึ่งเป้าหมายของพังงาแห่งความสุข "ที่ดินคือชีวิต"

25 ต.ค. 2564 ผู้แทนสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขประชุมวางแผนร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดรูปธรรม ทั้ง 48 ตำบล หรือ 51 ท้องถิ่นในพังงา ภายใน ปี 70  โดยเป้าหมายคือการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย บ้านมั่นคง อาชีพ คุณภาพชีวิตคนในชุมขน การซ่อมบ้านให้มั่นคง คนไม่มีบ้าน ไม่มีที่ดิน ก็มีโอกาสเข้าร่วมสร้างบ้านตัวเองได้ ส่วนคนจนคนเปราะบาง บ้านจะพัง เราก็ชวนกันซ่อมบ้านให้แข็งแรงได้ ซึ่งสื่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของคนพังงาได้ทันที ใน 5 ปีข้างหน้านี้ ขอแค่ทุกคนร่วมกันสร้าง ร่วมรวมกลุ่ม ร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่นในการสนับสนุน

การสนับสนุนนี้จะเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้รับงบประมาณรัฐบาล ผ่านการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพังงา สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข และ มูลนิธิชุมชนไท ตามกติกา โดยเริ่มจากการสำรวจจข้อมูลตำบล พัฒนากลุ่ม พัฒนาโครงการ ไปจนถึงร่วมกันนำเสนองบประมาณจากรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิได้รับงบประมาณมาสร้างบ้าน พัฒนาบ้าน พัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาตำบลได้ต่อไป

#บ้านมั่นคง #ยุทธศาสตร์ชาติ #ที่ดินคือชีวิต #ร่วมสร้างซ่อม