30 years old Chumchonthai Foundation

รวมพลังคนทั้งประเทศ สนับสนุนการให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... โดยการลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย

รวมพลังคนทั้งประเทศ สนับสนุนการให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... โดยการลงชื่อสนับสนุนกฎหมาย

link : https://www.chumchonthai.or.th/node/709

31 ต.ค.2564 ชาวบ้านในเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดิน การจัดการภัยพิบัติ จังหวัดอุบลราชธานี ที่เรียกตัวเองว่า เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ....

กระบวนการแก้ไขสำคัญอย่างหนึ่งของการร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ การร่วมกันของชาวเลกว่า 46 ชุมชน ให้ข้อมูลต่าง ๆ กับหน่วยงานในการผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการในการพิจารณานำไปสู่การเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ในลำดับต่อไป

โดยความสำคัญของกฎหมายที่จะส่งผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ที่เป็นคนไทยดั้งเดิมที่อยู่มาอย่างยาวนานจนมีวัฒนธรรม มีภาษา มีประเพณี เป็นของตนเองที่หลายคนได้เคยเห็นในปัจจุบัน

เพื่อเกิดการคุ้มครอง
1. คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. คุ้มครองการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
3. คุ้มครองการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
4. คุ้มครองการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ
5. คุ้มครองการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ

เพื่อให้เกิดการส่งเสริม
1. ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ในการพึ่งพาตนเอง
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอดและใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
5. ส่งเสริมบทบาทองค์กรกลุ่มชาติพันธุ์(สภา/สมัชชากลุ่มชาติพันธุ์)

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนช่วยลงชื่อสนับสนุนกฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... https://www.chumchonthai.or.th/node/709

#มูลนิธิชุมชนไท #สนับสนุนกฎหมาย #ชาวเล #กะเหรี่ยง #ชาติพันธุ์ #ชนเผ่าพื้นเมือง #ที่ดินคือชีวิต