30 years old Chumchonthai Foundation

ทีมประเมินติดตามผลการเสริมความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

ทีมประเมินติดตามผลการเสริมความเข้มแข็งชุมชน ขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร หรือ "โครงการที่ดินคือชีวิต" ได้สนับสนุนกระบวนการเสริมความเข้มแข็งชุมชนในการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างความยั่งยืนในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มาตั้งแต่ ปี 2560-2564 โดยวันที่ 17 พ.ย. 2564 ทีมประเมินภายนอกของโครงการฯ ลงพื้นที่บ้านบางติบ จังหวัดพังงา เพื่อมาติดตามผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสิทธิชุมชนตามแนวทางของโครงการฯ โดยการดำเนินงานโดยมูลนิธิชุมชนไท ได้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่ดิน โดยการการร่วมกันจัดทำข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์สิทธิดั้งเดิม หลังจากนั้นพิสูจน์ได้ว่า ชุมชนมีอยู่จริงก่อนประกาศป่าครั้งแรก ทำให้พี่น้องชุมชนบ้านบางติบ จังหวัดพังงา ได้สิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน

ต่อมาชุมชนได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการภายในชุมชนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอเข้าสูงการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคง ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาชุมชนตนเอง นอกจากนั้นยังได้นำบทเรียนความร่วมมือที่ผ่านมาที่ร่วมกันกับนายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่บางติบ ทำให้ชุมชนบางติบกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการเสริมสร้างการพัฒนากระบวนการชุมชนเพื่อความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และสามารถขยายพื้นที่ ทำให้มีอีก 4 ชุมชนที่ได้เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหานี้ด้วย

#ที่ดินคือชีวิต #ความเข้มแข็งชุมชน #บางติบ