30 years old Chumchonthai Foundation

เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ชี้แจงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรณี อบจ.ภูเก็ตฟ้องขับไล่ชาวบ้านชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา

ด้วยชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตและขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันภายหลังเหตุการณ์สึนามิโดยความร่วมมือหลายฝ่ายโดย รวมถึงองค์การบริหารส่วนภูเก็ตด้วยในขณะนั้น  ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง  ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔  ปจช. ได้มีมติให้รับรองชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา  ซึ่งอยู่ในที่ดินของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางโฉนดชุมชน  แต่นโยบายโฉนดชุมชนได้หยุดชะงักลงเนื่องจากปัญหาทางการเมือง  ทำให้ชุมชนต้องทำสัญญาเช่าไปพลางก่อนเนื่องจากต้องการบรรเทาปัญหาสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  ซึ่งยังต้องต่อพ่วงจากพื้นที่ใกล้เคียงในราคาสูง  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ยืนยันว่าหากนโยบายมีการดำเนินการต่อยินดีคืนพื้นที่ดังกล่าวให้กับทางกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

ทั้งนี้  ในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแจ้งความประสงค์ขอคืนพื้นที่  โดยเฉพาะส่วนพื้นที่ส่วนรวมที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวของสมาชิกชุมชนสระต้นโพธิ์ที่ถูกฟ้องขับไล่มา ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาของรัฐบาล  และเป็นพื้นที่ดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด – ๑๙ นี้ รวมถึงการขอคืนพื้นที่แปลงย่อยที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สมาชิกในชุมชนที่ยังไม่มีความสามารถเข้าไปทำสัญญาเช่ากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้  ซึ่งสมาชิกกลุ่มดังกล่าวยังยืนยันในสิทธิเดิมแต่ยังไม่มีงบประมาณที่จะก่อสร้างบ้านได้  โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด – ๑๙ นี้

ทั้งนี้ทางชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา และเครือข่ายฯ ได้เคยมีมติร่วมกัน และลงนามร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน  เขตตรวจราชการที่ 11 ที่ลงมาติดตามและแก้ไขที่ปัญหาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมมาแล้ว  โดยยืนยันการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ดังนั้น  เพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงไปด้วยดี  ทางชุมชนท่าเรือใหม่รัษฎา และเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตซึ่งเป็นสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  จึงใคร่ขอให้

  1. ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่งคืนพื้นที่ให้กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ
  2. ขอให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการฯ ที่รัฐบาลได้มอบหมายแก้ปัญหา และการแจ้งความดำเนินคดีที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเพราะแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ไม่มีส่วนได้เสียรวมอยู่ด้วย