30 years old Chumchonthai Foundation

คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการคืนสัญชาติ เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้ว เข้าชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ….

คนไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการคืนสัญชาติ เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้ว เข้าชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ….

คนไทยพลัดถิ่นส่วนหนึ่งที่อพยพมาอาศัยอยู่ในเขต ม.8 ตำบลปากจั่น ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านหนองเต่า และหมู่บ้านข้างเคียง ในเขตตำบลลังเคี่บ มณฑลตะนาวศรี   เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเครือข่ายในปี 2545 รวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายและภาคี จนได้พรบ.สัญชาติ(ฉ.5)มาในปี 2555  สมาชิกกลุ่มปากจั่นทยอยกันยื่นคำขอฯ และได้บัตรสัญชาติไทยอย่างครบถ้วนแล้ว 

โดยในบรรดาภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันกฎหมายสัญชาติ ฉบับที่ 5 ในครั้งนั้น มีกลุ่มพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์พื้นเมืองรวมอยู่ด้วย ซึ่งพูดได้ว่า พี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์เคยมา "ลงแรง" "เอาแรง" กับพี่น้องไทยพลัดถิ่น 
  
วันนี้เมื่อพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ ประสงค์จะผลักดันเสนอกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ก็เป็นธรรมเนียมอยู่เองที่คนเคยเอาแรงไว้ต้อง "ใช้แรง" ใช้คืนกัน 'หลวงไข่' หรือ วิเชียร แสงอรุณ  ได้รับแบบเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เพื่อนสมาชิกได้ช่วยกันเข้าชื่อ ร่วมเป็นหนึ่งใน 10,000 รายชื่อ ในการเสนอร่างกฎหมายของภาคประชาชน