30 years old Chumchonthai Foundation

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ…. ฉบับประชาชน

กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ…. ฉบับประชาชน

หลังจากที่ประธานสภา นายชวน หลีกภัย ได้อนุญาตให้ประชาชนล่ารายชื่อผู้เข้าร่วมเสนอกฎหมาย จำนวน 10,000 รายชื่อ โดยในวันนี้ได้รายชื่อครับแล้ว ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและ (P-Move) ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง และคณะผู้เชิญชวนประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ….” ได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฏร เรื่องเจตนารมณ์และเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย พร้อมยื่นข้อเรียกร้องในระดับพื้นที่ และขอให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับประชาชน ในเวลา 09.30-10.00 น.อาคารรัฐสภา และเวลา 14.00 -15.00 น. ได้ยื่นรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เสนอกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …." จำนวน 16,555 รายชื่อ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ที่อาคารรัฐสภาและขอหารือแนวทางผลักดันกฎหมายฉบับประชาชน ต่อไป