30 years old Chumchonthai Foundation

เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม (ต้นจาก) ในพื้นที่ป่าชายเลน สร้างพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม (ต้นจาก) ในพื้นที่ป่าชายเลน สร้างพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร

21 พ.ย. 2564 มูลนิธิชุมชนไทและเครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม (ต้นจาก) ในพื้นที่ป่าชายเลน สร้างพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร ในพื้นที่บ้านท่ากลาง ม.4 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยช่วงเข้าประชุมสมาชิก ที่เข้าร่วมทบทวนสร้างความเข้าใจ ในกิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯดำเนินการ เช่นเรื่องสัญชาติ ,ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ,สุขภาวะชุมชน ,พัฒนาแกนนำคนรุ่นใหม่ ,สิ่งแวดล้อม,ภัยพิบัติ และในช่วงบ่ายปลูกป่าต้นจากเพิ่มเติม จำนวน 500 ต้น “คืนต้นไม้ให้ป่า คืนสัญชาติไทย ให้คนไทยพลัดถิ่นและชาติพันธุ์อื่นๆ” ตามแนวทางของโครงการอียูรับมือโควิด (EU Covid-19 Response and Recovery Project)

ภาพและเรื่องโดยนักสื่อสารชุมชน สุพรรณแก้ว ภักดี