30 years old Chumchonthai Foundation

เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม.จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าชายเลน

เครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม.จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าชายเลน

มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับเครือข่ายแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย พังงา ระนอง ชุมพร ประจวบฯ และร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านท่าเรือบางกล้วยนอก ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยช่วงเช้าปลูกต้นจาก จำนวน 500 ต้นและปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า 5 ล้านตัว 

เวลา 10.00 น. ประขุมแกนนำและสมาชิก ที่เข้าร่วมเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจ ในกิจกรรมที่ทางเครือข่ายฯดำเนินการ เช่นเรื่องสัญชาติ ,ที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย ,สุขภาวะชุมชน ,พัฒนาแกนนำคนรุ่นใหม่ ,สิ่งแวดล้อม,ภัยพิบัติ  “คืนต้นไม้ให้ป่า คืนสัญชาติไทย ให้คนไทยพลัดถิ่นและชาติพันธุ์อื่นๆ” ตามโครงการโครงการอียูรับมือโควิด (EU Covid-19 Response and Recovery Project)

จากนักสื่อสารชุมชน สุพรรณแก้ว ภักดี