ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บริบทปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ชุมชนศรัทธา ทางรอดของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
- การดำเนินงานโครงการชุมชนศรัทธา
- ผลการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา
- กรณีศึกษาชุมชนศรัทธา

บรรณาธิการ : สุวัฒน์ คงแป้น
กองบรรณาธิการ : แวรอมลี แวบูละ , ซอและ มะสอลา , มูฮัมหมัดโยฮัน เปาะซา , อูมา การเดร์ สฤษดิ์ สัสดีพันธุ์
ที่ปรึกษา : จำนงค์ จิตรนิรัตน์ , ปรีดา คงแป้น , พิชยา แก้วขาว , ไพศาล ดะห์ลัน
พิมพ์ครั้งแรก : พฤษภาคม 2552
เลขมาตรฐานสากล : 978-974-300-072-0
จำนวนพิมพ์ : 5,000 เล่ม
สบับสนุนโดย : ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) , มูลนิธิชุมชนไท , องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
จัดพิมพ์โดย : เครือข่ายชุมชนศรัทธา 297/68 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร 073-334222
ผู้ประสานงาน คนึงนิจ มากชูชิต โทรศัพท์ 081-5425178 , แวรอมลี แวบูละ โทรศัทพ์ 081-4666017