รศ.ดร.หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์

ผู้ยืนหยัดความเป็นธรรมนำสมัย

เพื่อคนจนทั่วหล้าฟ้าเมืองไทย

มานุษยวิทยาสังคมให้...ประจักษ์จริง

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS