Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ผลผลิตนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล

(29 มี.ค.2566)
ผลผลิตของนักสื่อสารชุมชน เยาวชนชาวเลอูรักลาโว้ย หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้อบรมให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการสื่อสารให้กับเด็กเยาวชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ของบ้านเกิดตนเองต่อสังคม

สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

(27 มี.ค.2566)
สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด ร่วมสร้างภาคใต้แห่งความสุข ประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

(20-22 มี.ค.66)
จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ประสบภัย ประสบการณ์ ประสานเพื่อน

  

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิแล้ว 1 ปี โดยผู้ประสบภัย-ผู้ประสานงาน ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ทั้งหมดมาเพื่อเป็นความรู้

เนื้อหาที่สำคัญ
- ฟื้นฟูชุมชนอันดามันหลังสึนามิ
- ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ
- หลากหลายลีลากับการพัฒนาหลังสึนามิ
- การฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิของประเทศต่าง ๆ ในเอเซีย
- เรื่องราวการฟื้นฟูชุมชนหลังสึนามิในจังหวัด ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง สตูล

 

"สึนามิ" คลื่นแห่งการปฏิรูป

  

เนื้อหาในหนังสือ

สึนามิ : คลื่นแห่งการเรียนรู้
บทที่ 1 บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
บทที่ 2 บทเรียนจากการฟื้นฟูชีวิตและชุมชนผู้ประสบภัยสึนามิ
บทที่ 3 ความงอกงามของขบวนการประชาชนหลังภัยสึนามิ
บทที่ 4 บทเรียนภัยพิบัติสู่การปฏิรูป
บทที่ 5 เรื่องเล่าจากผู้ประสบภัยและอาสาสมัครสึนามิ
บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

Pages