Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

คืนข้อมูลสำรวจสู่ชาวบ้าน ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

(5 พ.ค.2566)
มูลนิธิชุมชนไท จังหวัอุบลราชธานี หลังจากสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ได้นำผลลัพธ์มาคืนให้ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

ลงนามปฏิญญาอ่าวลันตา ว่าด้วยการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 เม.ย.2566)
ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอำเภอเกาะลันตาจะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกกลางในการปฏิญญานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาลันตาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ทำไมต้องทำแผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- การทำผังวงจรชีวิตชุมชนรับมือภัยพิบัติ
- การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง-ผังชุมชน
- การจัดระบบสนับสนุนชุมชน
- ตัวอย่างพื้นที่ท่าหิน จ.สงขลา และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- คู่มือการอบรมวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

80 ปี อคิน รพีพัฒน์

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 80 ปี อคิน รพีพัฒน์
- บทที่ 2 บทเรียนจาก...อคิน
- บทที่ 3 กระบวนการยุติธรรม
- บทที่ 4 อาจารย์อคิน กับความห่วงใย
.....

Pages