Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ลงนามปฏิญญาอ่าวลันตา ว่าด้วยการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(25 เม.ย.2566)
ประกาศ “ปฏิญญาอ่าวลันตา การขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอำเภอเกาะลันตาจะจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกลไกกลางในการปฏิญญานี้ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาลันตาที่ยั่งยืน Blue & Green Island

โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี แก้ปัญหาบัตรประชาชน

(23 เม.ย.2566)
โครงการพัฒนาและเสริมพลังกลุ่มเปราะบางในเมืองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต สสส. เพื่อให้ความรู้และจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะ (บัตรประชาชน) ของกลุ่มเปราะบางเมืองภูเก็ต

มูลนิธิชุมชนไท สสส. รวมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แก้ปัญหากลุ่มเปราะบางเรื่องบัตรประชาชน ที่อยู่อาศัย อาชีพ

(22 เม.ย.2566)
ร่วมแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางทั้งเรื่องผู้ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องอาชีพ ของคนจนเมือง ร่วมกับ พม.จังหวัด , ศพส.40 ภูเก็ต , เทศบาลตำบลรัษฏา ภูเก็ต  เพื่อป้องกันและส่งเสริมระบบสุขภาพคนเปราะบางในเมืองภูเก็ตร่วมกัน

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

คู่มือการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- ทำไมต้องทำแผนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน
- กระบวนการเตรียมชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
- การทำผังวงจรชีวิตชุมชนรับมือภัยพิบัติ
- การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง-ผังชุมชน
- การจัดระบบสนับสนุนชุมชน
- ตัวอย่างพื้นที่ท่าหิน จ.สงขลา และ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
- คู่มือการอบรมวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

80 ปี อคิน รพีพัฒน์

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 80 ปี อคิน รพีพัฒน์
- บทที่ 2 บทเรียนจาก...อคิน
- บทที่ 3 กระบวนการยุติธรรม
- บทที่ 4 อาจารย์อคิน กับความห่วงใย
.....

Pages