Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

เครือข่ายภัยพิบติอุบลฯวางแผนกิจกรรมปี 2566

อาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติ (อช.ปภ) เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิชุมชนไท ประชุมขับเคลื่อนงานทุกด้าน

มูลนิธิชุมชนไท  จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านอุบลราชธานี

13 ธ.ค.2565 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมาย คปสม. เพื่อตอบข้อสงสัยรวมถึงค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในสมาชิก 

เยี่ยมคนไทยพลัดถิ่นแก้ปัญหาสัญชาติและผลกระทบจากภัยพิบัติ

2 ธ.ค.2565 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 13 หลังคาเรือน และการแก้ไขปัญหาสัญชาติ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

พรานบ้าน พรานเมือง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาที่อยู่อาศัย
- การส่งเสริมธุรกิจชุมชน
- การออมทรัพย์ชุมชน
- การจัดการขยะโดยองค์กรชุมชน
- การพัฒนาสวัสดิการชุมชน เด็ก คนชรา
- การพัฒนาภาคประชาชน

Pages