Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

เยี่ยมคนไทยพลัดถิ่นแก้ปัญหาสัญชาติและผลกระทบจากภัยพิบัติ

2 ธ.ค.2565 มูลนิธิชุมชนไท ลงพื้นที่เกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภค กรณีได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 13 หลังคาเรือน และการแก้ไขปัญหาสัญชาติ

ประคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการบริหารองค์กร จังหวัดพังงา หลังมีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในการประชุมได้แนะนำตัวและประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนงานที่ผ่านมา และการสนับสนุนการขับเคลื่อนต่อไป
Posted By admin read more

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

พรานบ้าน พรานเมือง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- การพัฒนาที่อยู่อาศัย
- การส่งเสริมธุรกิจชุมชน
- การออมทรัพย์ชุมชน
- การจัดการขยะโดยองค์กรชุมชน
- การพัฒนาสวัสดิการชุมชน เด็ก คนชรา
- การพัฒนาภาคประชาชน

Pages