เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

  

"เมืองน่าอยู่" ทิศทางที่ทุกคนในเมืองมีความเท่าเทียมกันในการพัฒนา

- สามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
- เมืองเก่าถนนยมจินดา จ.ระยอง
- หนองจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
- คลองแม่ข่า/พื้นที่วัฒนธรรมย่านวัดเกตุ จ.เชียงใหม่
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม จ.แพร่
- ภาพเก่าเล่าขาน จ.อุตรดิตถ์
- ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี
- ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมย่านบ้านเก่า/อนุรักษ์คูเมืองโบราณ จ.มหาสารคาม
- ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำปัตตานี จ.ปัตตานี
- พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
- คนหนุ่มสาวบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพ จ.ระนอง
- อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย  มูลนิธิชุมชนไท