Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

เสริมความรู้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองเพื่อสื่อสารการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ

(30 มิ.ย.2566)
เสริมความรู้ให้กับแกนนำในพื้นที่ เพื่อให้แกนนำกลุ่มคนจนเมืองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและการเข้าถึงระบบสิทธิด้านสุขภาพ โดย สสส. สป
สช.เขต10 และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาวะกลุ่มเปราะบาง

(9-12 มิ.ย.2566)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคอีสานกับเครือข่าย 3 จังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาศักยภาพแกนนำ นำความรู้สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

อบรมเยาวชนใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล

(6-8 มิ.ย.2566)
อบรมเยาวชนชาวเลใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ภูมิปัญญาสมุนไพรคนไทยพลัดถิ่น

  

เนื้อหาในหนังสือ

คนไทยพลัดถิ่นคือใคร
- การจัดการสุขภาพจากองค์ความรู้
- แผนที่ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น
- คนไทยพลัดถิ่นกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาสุขภาพ
- ยาสมุนไพรกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
- แผนการถ่ายทอดสู่ชุมชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สนับสนุนโดย สสส. และมูลนิธิชุมชนไท
ผลิตโดย เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังง

คนชายขอบจัดการตนเอง

  

เนื้อหาในหนังสือ

- สรุปเชิงบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พลังชี้ขาดการแก้ปัญหาที่ดินคนลาเลียง
- แปรวิกฤตเป็นงานพัฒนาที่ท่าสัก
- เส้นทางสู่ความมั่นคงของชาวเลราไวย์
- จากคนเฝ้าเหมือง สู่บ้านมั่นคงที่กิ่งแก้ว ซ. 2
-ที่มั่นสุดท้ายของอุรักลาโว้ยโต๊ะบาหลิว
- การใช้บันทึกความร่วมมือในการเข้าถึงสิทธิ
ความเป็นคนไทยของคนไทยพลัดถิ่น

Pages