Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน กรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

(8 ม.ค.2563)
ประสบภัย_ประสบการณ์_ประสานเพื่อน 
สามคำนี้ยังใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ โดยกรณีภัยพิบัติอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่มาตั้งแต่ปี 2560

ชุมชนเกตุแก้ว จ.อุบลราชธานี สร้างความมั่นคงทางอาหารชุมชน

(5 ม.ค.2563)
ชาวชุมชนเกตุแก้ว การจัดการภัยพิบัติระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูภัยพิบัติน้ำท่วม หลังน้ำลดแล้ว การส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ชวนคนในชุมชนร่วมกันทำ โดยเริ่มจากการทำผักสวนครัวรั้วกินได้หลังน้ำลด

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS