Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

อบรมตลาดออนไลน์ขายสินค้าชุมชนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง เพิ่มช่องทางรอดในสถานการณ์โควิด

(10 มี.ค.2564)
อบรมขายของออนไลน์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นำเสนอของดีมีคุณภาพของแต่ละชุมชน 

แกนนำภูเก็ตและเยาวชนร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชน ทำฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมอาชีพชุมชน ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม

(6 มี.ค.2564)
แกนนำชุมชน เยาวชน และทีมอาสาเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ลงสำรวจชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลการสำรวจได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนทีได้รับผลกระทบจากโควิด 19

อบรมอาสาสมัคร 5 อำเภอนครศรีธรรมราช ต่อเรือ ซ่อมเรือ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

(5-6 มี.ค.2564)
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการต่อเรือเพื่อชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บริบทปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- ชุมชนศรัทธา ทางรอดของประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
- การดำเนินงานโครงการชุมชนศรัทธา
- ผลการดำเนินโครงการชุมชนศรัทธา
- กรณีศึกษาชุมชนศรัทธา

Pages