EP.16 จากชาวเลบ้านทับตะวันสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม

Body: 

ร่วมพูดคุยและร่วมขับเคลื่อนเขตส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ กับป้าลาบ หาญทะเล น.ส.อรวรรณ หาญทะเล ณ ชุมชนชาวเลมอแกลน ทับตะวัน ซึ่งปัจจุบันได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งหนังสือถึงกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความเห็น ก่อนนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรต่อไป