ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง

คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน

12 ก.ค.2564 คุณรโนด์ เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) เจ้าหน้าที่โครงการสหประชาชาติ (UNDP)  เป็นผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ ประจำประเทศไทย และ คุณโลวิต้า รามกุทธี (Ms.Lovita Ramgutee) รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ลงตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชน สร้างความมั่นคงกลุ่มราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้สนับสนุนโครงการผ่านมายังมูลนิธิชุมชนไท เป็นผู้หนุนเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยในการลงพื้นที่ของผู้แทน UNDP ได้พูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มทำปลาดอง ปลาแห้ง กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ชุมชนชาวเลราไวย์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับส่วนราชการ โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาส่งเสริมเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการพูดคุยในครั้งนี้

หลังจากนั้น ทุกคนได้ลงเยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์  โดยมีกลุ่มเยาวชนชาวเล อาสาเป็นไกด์ (guide) ในการพาลงเยี่ยมชุมชน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ทำให้ผู้แทน UNDP มีความชื่นชม โดยได้บอกว่า โครงการนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้น ๆ แต่ชุมชนสามารถทำได้มาก ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และหากมีโอกาส จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้อีกต่อไป