Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

(31 พ.ค.2566)
UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ กว่า 100 คน

คืนข้อมูลสำรวจสู่ชาวบ้าน ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

(5 พ.ค.2566)
มูลนิธิชุมชนไท จังหวัอุบลราชธานี หลังจากสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ได้นำผลลัพธ์มาคืนให้ชาวบ้านได้รับทราบร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นต่อไป

มูลนิธิชุมชนไทอบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพชุมชน

(7 พ.ค.2566)
อบรมเยาวชนสำรวจข้อมูลสุขภาพคนไทยพลัดถิ่น เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายสู่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ สนับสนุนโดย สสส.

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

พังงาแห่งความสุข

  

เนื้อหาในหนังสือ

- บทที่ 1 สู่เส้นทาง...พังงาแห่งความสุข
- บทที่ 2 พังงาแห่งความสุข...สุขที่คุณสัมผัสได้
- บทที่ 3 “นำร่วม” กระบวนการสร้างพังงาแห่งความสุข
- บทที่ 4 พังงา...หลากหลายความสุขที่คุณสัมผัสได้

Pages