ชุมชนดีใจได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ชุมชนดีใจได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

1 มิ.ย.2566 เสียงสะท้อนจากชุมชน : เนื่องจากพี่น้องชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 ได้ไปติดต่อกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์น้ำคืน หลังจากได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามแนวทาง คทช. จึงได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของตนเองในรูปแบบถาวร 

ชาวบ้านในชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิชุมชน จนได้ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และสามารถใช้ระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ำประปาและไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
หน่วยงานที่ได้มาช่วยส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน เช่น 

  • มูลนิธิชุมชนไท
  • กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
  • เครือข่ายพีมูฟ (ขปส.)
  • เครือข่าย คปสม. 
  • เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 
  • สท.ธีระ ที่ได้ช่วยจัดการให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจน