ภูมิปัญญาสมุนไพรคนไทยพลัดถิ่น

  

เนื้อหาในหนังสือ

คนไทยพลัดถิ่นคือใคร
- การจัดการสุขภาพจากองค์ความรู้
- แผนที่ชุมชนคนไทยพลัดถิ่น
- คนไทยพลัดถิ่นกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาสุขภาพ
- ยาสมุนไพรกับภูมิปัญญาชาวบ้าน
- แผนการถ่ายทอดสู่ชุมชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ที่ปรึกษา ปรีดา คงแป้น, พิชยา แก้วขาว
บรรณาธิการ ภควินท์ แสงคง
เรียบเรียง วรรธิดา เมืองแก้ว เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
ภาคสนาม เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
ภาพประกอบ เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร พังงา
จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิชุมชนไท 
พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2562
จำนวน 500 เล่ม