เวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ
จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

31 พ.ค.2566 UNHCR ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ยูนิเซฟ กระทรวงการต่างประเทศ จัดเวทียุติความไร้รัฐไร้สัญชาติของเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติประเทศไทย

มูลนิธิชุมชนไท กรรมการสิทธิมนุษยชน กรมการปกครอง และเครือข่ายที่ทำงานกับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย ร่วมเวที กว่า 100 คน โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยไทย กล่าวว่า ประเทศไทย มีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ กว่า 5.7 แสนคน ที่กระทรวงมหาดไทยขึ้นทะเบียนไว้ ในจำนวนนี้ เป็นเด็ก กว่า 1.7 แสน คน ที่รัฐบาลไทยต้องเร่งดำเนินการด้านสิทธิและสถานะบุคคล ให้เสร็จในปี พ.ศ.2570 ตามที่ได้ลงนามกับ UN ซึ่งเป็นความท้าทาย ที่ผู้กำหนดนโยบาย ต้องหาแนวทางมาตรการดำเนินการ

ในเวทีเสวนา พบว่า ข้อจำกัดในการดำเนินการหลายอย่างทั้งด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงาน ความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ กฎระเบียบหรือกฎหมายต่าง ๆ หรือ มติ ครม. คำสั่ง แนวทางปฏิบัติจำนวนมาก

แนวทางการดำเนินการร่วมกัน :

  • ปรับปรุงทบทวนวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ใหม่ให้เอื้อกับการแก้ปัญหา
  • บูรณาการหน่วยงาน ทำงานด้วยกัน โดยมีแผนและกรอบแนวทางชัดเจน
  • มีงบประมาณและบุคลากรที่เพียงพอ ทำเสร็จในคณะเดียว
  • การตรวจ DNA เมื่อกระบวนการทะเบียนอำเภอ เห็นว่าต้องส่งตรวจ DNA ให้ โรงพยาบาลเบิกจ่ายจาก สปสช. ได้
  • ปรับปรุง ทบทวน แก้ไข กฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา
  • ยื่นเสนอนโยบายในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่อไป