Live ชุมชนไทท็อก
27 ม.ค. 2567 เวลา 19.00 น.

https://facebook.com/chumchonthaiFoundation

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ

ชุมชนปลากะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต ยกระดับกลุ่มอาชีพ หลังจากที่มูลนิธิชุมชนไทได้มาจัดกระบวนการชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการออกแบบวางระบบให้กลุ่มมีความแข็มแข็ง
 

เครือข่ายภัยพิบติอุบลฯวางแผนกิจกรรมปี 2566

อาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติ (อช.ปภ) เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิชุมชนไท ประชุมขับเคลื่อนงานทุกด้าน

มูลนิธิชุมชนไท  จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมายส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านอุบลราชธานี

13 ธ.ค.2565 เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) ร่วมกับมูลนิธิชุมชนไท 
จัดกิจกรรมคลินิกกฎหมาย คปสม. เพื่อตอบข้อสงสัยรวมถึงค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องในสมาชิก 

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

  

เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่

"เมืองน่าอยู่" ทิศทางที่ทุกคนในเมืองมีความเท่าเทียมกันในการพัฒนา สามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี , เมืองเก่าถนนยมจินดา จ.ระยอง , หนองจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน , คลองแม่ข่า/พื้นที่วัฒนธรรมย่านวัดเกตุ จ.เชียงใหม่ , อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/สิ่งแวดล้อม จ.แพร่ , ภาพเก่าเล่าขาน จ.อุตรดิตถ์ , ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี , ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมย่านบ้านเก่า/อนุรักษ์คูเมืองโบราณ จ.มหาสารคาม , ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำปัตตานี จ.ปัตตานี , พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช , คนหนุ่มสาวบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพ จ.ระนอง , อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา

พลังร่วมสร้าง

  

พลังร่วมสร้าง สวัสดิการพื้นฐานองค์กรชุมชน

สนับสนุนโดย :

  • คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิก องค์การสหประชาชาติ
  • สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Pages