Facebook : วีดีโอภายในงาน (นาทีที่ 12.50)

 

สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

(27 มี.ค.2566)
สานพลังภาคี ก้าวข้ามขีดจำกัด ร่วมสร้างภาคใต้แห่งความสุข ประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

(20-22 มี.ค.66)
จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ

พัฒนาโมเดลการทำงานกับเครือข่ายของ กพร.

(21 มี.ค.66)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอชื่อชุมชนบ้านน้ำเค็มเป็นชุมชนต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) เพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Pages

Subscribe to มูลนิธิชุมชนไท RSS

เล่าประสบการณ์ เครือข่ายชุมชนจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

  

เนื้อหาในหนังสือ

- กลไกการขับเคลื่อนงานเครือข่าย
- รูปธรรมความสำเร็จ
- ประมวลภาพกิจกรรมประทับใจเครือข่าย
- ประวัติและผลงาน

 

คลายปม คดีที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

ความจริงของคดีที่ดินและกระบวนการยุติธรรม
- ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
- ชุมชนหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี
- ชุมชนทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
- ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

- ความไม่เป็นธรรมในคดีที่ดิน
- การอภิปรายและตั้งข้อสังเกตทางวิชาการ
- แนวทางจัดการปัญหาความไม่เป็นธรรมคดีที่ดินของราษฎรยากจน

Pages