EP.พิเศษ 13 ปี มติ ครม.ชาวเล (พ.ศ.2553-2566)

Body: 

เสวนาพิเศษ กับ เครือข่ายชาวเลอันดามัน 13 ปี มติ ครม. ชาวเล

นับตั้งแต่ วันที่ 2 มิ.ย.2553 จนถึงวันนี้ 13 ปี พอดี กับมติคณรัฐมนตรีว่าด้วยการฟื้นฟืวิถีชีวิตชาวเล แต่กลับพบว่า ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย พื้นที่ประกอบพิธีกรรมและคดีความฟ้องขับไล่ชาวเล (มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย) ปัญหาเหล่านี้กับมากขึ้น ร่วมเสวนาโดย

  • คุณอภินันท์ ธรรมเสนา(ศูนย์มานุษยวิทยาฯ)
  • คุณไมตรี จงไกรจักร์(มูลนิธิชุมชนไท)
  • คุณฉลวย หาญทะเล(เครือข่ายชาวเล)
  • คุณวิทวัส เทพสง(เครือข่ายชาวเล)

ดำเนินรายการโดย นายเรียง สีแก้ว