สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย

จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ
20-22 มี.ค.66 สัมมนาสรุปบทเรียนการเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยโซนอันดามัน จากรูปธรรมการแก้ปัญหาสู่การผลักดันด้านนโยบายเพื่อสร้างพลังร่วมในการทำงานอย่างบูรณาการ และในวันที่ 22 มี.ค.2566 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ หุ้นส่วนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยจังหวัดพังงา กับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดพังงา ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา