อบรมเยาวชนใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาวเล

อบรมเยาวชนชาวเลใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น
สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ 6-8 มิ.ย.2566 มูลนิธิชุมชนไท ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและผู้นำคนรุ่นใหม่กับการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น สู่การประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ณ โรงแรมสุพิชชาฯ  และชุมชนชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 37 คน ในการฝึกภาคปฏิบัติจริง

เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น ได้แก่ 
1.แผนที่เดินดิน (แผนที่ชุมชน)
2.ผังเครือญาติของคนในชุมชน
3.โครงสร้างองค์กรชุมชน
4.ระบบสุขภาพชุมชน
5.ปฏิทินชุมชน
6.ประวัติศาสตร์ชุมชน
7.ประวัติชีวิตของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน

ซึ่งเครื่องมือ 7 ชิ้นนี้ ของแต่ละชุมชน เพื่อนําไปสู่การประกาศเขตคุ้มครองทาวัฒนธรรมของพี่น้องชุมชนชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน และเพื่อนำไปในในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน การพัฒนาทักษะในการการประสานงาน การยกระดับการจัดทําข้อมูลโดยกลุ่มเยาวชน และการบริหารโครงการ และนำไปสู่ความสามารถในการสื่อสารสาธารณะได้ 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย  

  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - SAC
  • สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
  • มูลนิธิชุมชนไท