เครือข่ายภัยพิบติอุบลฯวางแผนกิจกรรมปี 2566

เครือข่ายภัยพิบติอุบลฯวางแผนกิจกรรมปี 2566
3-4 มกราคม 2566 อาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติ (อช.ปภ) เครือข่ายจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิชุมชนไท จัดประชุมรายงานการเงินประจำเดือน และร่วมกันวางแผนกิจกรรมเครือข่าย ระดับแกนนำเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานในปี 2566 โดยผลที่ได้จากการประชุม คือ 1.ยกระดับความรู้ สิทธิชุมชน สิทธิบุคคล ในด้านการจัดการภัยพิบัติ 2.วางแผนการระดมกองทุนรับมือภัยพิบัติของเครือข่าย 3.วางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย และ 4.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ของสมาชิกในเครือข่าย