ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤตที่ดินคนจน

  

เนื้อหาในหนังสือ

- คนจนเกตุแก้วกับชีวิตที่มั่นคงในย่านทาเลทอง
- โหนทรายทองพัฒนาชีวิตกรรมสิทธิร่วม
- นาพางโมเดลความยั่งยืนจากมือประชาชน
- เมื่อคนไร้ที่ดินคลองไทรพัฒนาลุกขึ้นมาเสนอนโยบายการแก้ปัญหาที่ดิน
- ทับตะวันหนึ่งพื้นที่นาร่องสู่เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
- บ้านกลาง : บทสะท้อนสิทธิชุมชนต้องมาจากคนในพื้นที่
- ไร่เครา เดินหน้าปัญหาสัญชาติ...สู่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
- Rights to Land กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ที่ปรึกษา : จำนงค์ จิตนิรัตน์ , ปรีดา คงแป้น , ประยงค์ ดอกลาใย , รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง , ศิรวัฒน์ แดงซอน
ผู้เรียบเรียง : สุวัฒน์ คงแป้น
จำนวนพิมพ์ 800 เล่ม   ปีที่พิมพ์ กุมภาพันธ์ 2562 
ผลิตโดย : มูลนิธิชุมชนไท , องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) และมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
สนับสนุนโดย : สหภาพยุโรป