EP. พิเศษ อาสาสมัคร = ผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชน

Body: 

เมื่อภัยมา ด่านแรกที่เจอ ได้แก่ชุมชน เพราะฉะนั้น #การเตรียมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน จึงเป็นงานที่ทาง #มูลนิธิชุมชนไท ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิต ตลอดจนการนำรูปธรรมในการแก้ปัญหาระดับชุมชน อย่างเช่น อู่ต่อเรือ เสนอในระดับนโยบาย และร่วมกันทำงานในลักษณะเครือข่ายฯ เพื่อผลักดันแก้ปัญหา พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ชุมมชนให้ได้มากที่สุด #อาสาสมัครรับมือภัยพิบัติชุมชน

  • สนับสนุนโดย สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
  • มูลนิธิชุมชนไท
  • สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข