ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล) ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

ตลาดวัฒนธรรมชาวเล (อูรักราโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล)
ดินแดนแห่งชาติพันธุ์ดั้งเดิม ที่ประกาศให้เกาะหลีเป๊ะเป็นเขตแดนของสยาม

วิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นคนไทยที่เป็นชาติพันธุ์ชาวเลอูรักราโว้ย โดยบรรพบุรุษของพวกเขาได้เคยประกาศว่าเกาะหลีเป๊ะคือสยามในสมัยการแบ่งดินแดนเมื่อ 100 กว่าปีก่อน

ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ชาวเลเกาะหลีเป๊ะก็ได้อาศัยอยู่บนเกาะนี้มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจะเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษรุ่นที่ 5-7 แล้วแต่ตระกูล ซึ่งตรรกนี้สามารถบอกได้ว่าชาวเลอูรักราโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะได้อาศัยอยู่มาก่อนเอกชนที่มาอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและขับไล่ชาวเล

วันนี้ชาวเลได้ร่วมกันต่อสู้ จากการฟ้องขับไล่ของเอกชนรายหนึ่ง จนในที่สุดศาลฏีกาได้พิพากษาให้ชาวเลชนะคดีและได้ที่ดินกลับคืนมา ด้วยเหตุผลว่าชาวเลได้อาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทมาก่อน จำนวน 1 ไร่ 2 งาน และชาวเลกำลังจะพัฒนาพื้นที่นี้ต่อไป และที่ดินอีก 1 แปลง อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ในการที่จะคืนที่ดินให้ชาวเลอีกกว่า 60 ไร่ โดย 

ในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งานนี้ ชาวเลได้ร่วมกันออกแบบพัฒนาพื้นที่ทำเป็นพื้นที่กลาง เพื่อให้เป็น 

1.พื้นที่ตลาดชาวเลเกาะหลีเป๊ะ เพื่อขายสินค้าต่าง ๆ ของชาวเลให้กับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นับว่านี่คือก้าวสำคัญหนึ่งในการที่ชาวเลได้พัฒนาตนเองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และเป็นก้าวที่ภาครัฐและเอกชน ควรจะเข้าส่งเสริมสนับสนุนให้เกาะหลีเป๊ะได้มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมควบคู่กับพื้นที่ตลาดชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะได้อย่างถ้วนหน้า

2.พื้นที่วัฒนธรรมชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งชาวเลเกาะหลีเป๊ะ หรือชาวเลอูรักราโว้ย ได้มีวัฒนธรรม ประเพณีมากมายที่ได้อนุรักษ์และสืบสานต่อกันมาจากบรรพบุรุษ โดยพื้นที่วัฒนธรรมชุมชนชาวเลนี้ จะเป็นการสื่อสาร สืบสาน ให้กับคนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้

3.พื้นที่สร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวทาง การแพทย์ทางร่วม ร่วมมือกันระหว่างแพทย์ภูมิปัญญา แพทย์แผนปัจจุบัน และวิทยาศาสตร์กีฬาและกายภาพบำบัด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาและลดการเจ็บป่วย 

ส่วนพื้นที่ 60 ไร่ ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ โดยตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มาร่วมกันออกแบบพื้นที่ โดยจะมีทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่วัฒนธรรม พื้นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง ฯลฯ โดยชาวเลจะอยู่อาศัยร่วมกันบนพื้นที่เดียวกัน และเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของสัญชาตญาณของชาติพันธุ์ชาวเลอย่างแท้จริง คือ ไม่สะสม ไม่ครอบครอง อยู่ในป่ารักษาป่า ทำกินในทะเลรักษาทะเล ที่ดิน ผืนป่า ทะเล เป็นของส่วนรวม 

ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ สร้างบนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน
1.ตลาดวัฒนธรรมชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ
2.ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
3.ศูนย์วัฒนธรรมชาวเล 
เพื่อช่วยเหลือให้ชาวเลหลีเป๊ะก้าวพ้นความเปราะบาง และเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวเลและคุณภาพชีวิตชาวเล และส่งเสริมการท่องเที่ยว

วัสดุ-อุปกรณ์
- ค่าจัดหาอิฐบล็อค ก้อนละ 19 บาท
- ค่าจัดหาไม้ไผ่ ลำละ 29 บาท
- ค่าจัดหาหลังคา แผ่นละ 39 บาท

สมทบได้ที่
เลขบัญชี 020126426152 
ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี ชาวเลอูรักลาโว้ยเกาะหลีเป๊ะ

สอบถามเพิ่มเติม Inbox หรือ ID Line : 0642109070